Uw dossier en privacy

Hieronder treft u uitgebreide informatie aan aangaande uw medisch dossier.

 Het privacyreglement van de praktijk

1. Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:  KNMG Inzage medisch dossier.

Via MijnGezondheid.net kunt u toegangkrijgen tot uw dossier. 

Inloggen MijnGezondheid.net   Informatie over aanvragen

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

2. Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

Kosten

Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee tot  100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Voor meer informatie over 'Inzage in uw dossier' kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl.

3. Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

Meer informatie kunt u hier vinden:
1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF

2. Brochure Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts

4. Uitwisseling medische gegevens

Vanaf 1 januari 2013 mogen zorgverleners alleen medische gegevens inzien van patiënten die hier toestemming voor hebben gegeven bij hun eigen huisarts (de opt−in regeling).

Wel of geen toestemming?

Om u te ondersteunen bij uw keuze om wel of geen toestemming te geven, vindt u op deze pagina informatie over hoe het uitwisselen van medische gegevens in de praktijk werkt en op welke wijze uw privacy beschermd wordt. Bekijk deze video voor meer informatie.

Waarom is uitwisseling belangrijk?

Het beschikbaar hebben van de belangrijkste medische gegevens van een patiënt is in spoedsituaties van groot belang om veilige zorg te kunnen bieden. Bijvoorbeeld als u in avond, nacht of weekend de hulp inroept van de huisartsenpost. De zorgverlener kan samen met u doornemen welke medicatie u gebruikt en of er aandoeningen of allergieën zijn waarmee rekening moet worden gehouden.

Wilt u meer informatie?

Download de folder

Wilt u toestemming geven?

Download het formulier  of ga naar ikgeeftoestemming.nl